Voordelig-Pakketten-Versturen.nl

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Voordelig-Pakketten-Versturen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Enschede.

Het accepteren van een dienst, activiteit dan wel het doorgeven van een schriftelijke opdracht houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Voordelig-Pakketten-Versturen.nl worden afgeweken in welk geval de overige bepalingen onverdeeld van toepassing blijft.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen van Voordelig-Pakketten-Versturen.nl zijn vrijblijvend en zolang de te leveren goederen/diensten leverbaar dan wel uitvoerbaar zijn. Wij behoud ons het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, of indien de handelswijze van de toeleveranciers van Voordelig-Pakketten-Versturen.nl daartoe aanleiding mocht geven.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw opdracht door Voordelig-Pakketten-Versturen.nl en bevestiging daarvan.

Voordelig-Pakketten-Versturen.nl is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering/diensten te verbinden, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is bepaald.

Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, delen wij u dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht.

ARTIKEL 3 PRIJZEN EN BETALINGEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen, tenzij anders vermeld dan wel schriftelijk overeengekomen.

Betaling vindt plaats binnen 7 dagen na factuurdatum indien dit leveringen/opdracht binnen Europa betreft. Leveringen/opdrachten buiten Europa dienen te geschieden voorafgaande aan levering/opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de opdrachtgever / klant met enige betalingen in gebreke is gebleven is Voordelig-Pakketten-Versturen.nl gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarders, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van Euro 85,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten of diensten stijgen in de periode tussen de bestellingen en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Voordelig-Pakketten-Versturen.nl

ARTIKEL 4 LEVERING

De door Voordelig-Pakketten-Versturen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Voor zover er sprake is van een dreigende overschrijding van een leveringstermijn, zal Talis Logistics Services zich redelijkerwijs inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen.

De plaats van levering van de producten/diensten geschiedt op het adres waar de opdrachtgever of klant dit schriftelijk heeft aangegeven.

(i) Uitsluiting van gevolgschade

Voordelig-Pakketten-Versturen.nl zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte gevolgschade d.w.z. andere schade dan de bedoelde schade zoals vermeld in de algemene vervoerders conditie AVC en de Physical Distribution conditions PD. Onder gevolgschade is bijvoorbeeld te verstaan; verlies van inkomsten, winst, rente, bruikbaarheid of goodwill, ontstaan door extra kosten.

(ii) Uitsluiting voor Transport / aanvaardbare zaken en stoffen

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurige omschrijving van de zending op de vrachtbrief of door de opdrachtgever ingevoerde data in het aangeboden pakket of palletsysteem.

Voordelig-Pakketten-Versturen.nl vervoert via haar systemen geen:

BetaalmiddelenVuurwapens  Tabak
Juwelen Edele metalen  Alcoholische dranken
Bederfelijke waar Explosieven  Drugs
Kunstwerken Postzegels  Chemicaliën

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van geleverde producten/diensten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Voordelig-Pakketten-Versturen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten of diensten gaat in op het moment van aflevering en betaling op u over.

ARTIKEL 6 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Voordelig-Pakketten-Versturen.nl geleverde producten en/of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Voordelig-Pakketten-Versturen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten/diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

ARTIKEL 7 BESTELLING / COMMUNICATIE

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachtgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie verkeer tussen u en Voordelig-Pakketten-Versturen.nl, dan wel tussen Voordelig-Pakketten-Versturen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Voordelig-Pakketten-Versturen.nl

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS

Voordelig-Pakketten-Versturen.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een klanten bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en/of opdrachten en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u geen prijs stelt op het vrijgeven van uw naw (naam adres en woonplaats) gegevens, zullen de gegevens niet worden opgenomen in ons centraal bestand. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Voordelig-Pakketten-Versturen.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling/opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Voordelig-Pakketten-Versturen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Voordelig-Pakketten-Versturen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt zijnde omstandigheden die buiten de span-of-control van Voordelig-Pakketten-Versturen.nl vallen zoals bijvoorbeeld; stakingen bij leveranciers van Voordelig-Pakketten-Versturen.nl of logistieke onmogelijkheden bij de door Voordelig-Pakketten-Versturen.nl ingeschakelde transportbedrijven of toeleveranciers.

ARTIKEL 10 DIVERSEN

Indien u aan Voordelig-Pakketten-Versturen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Voordelig-Pakketten-Versturen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Talis Logistics Services schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden en dit schriftelijk aan Voordelig-Pakketten-Versturen.nl heeft bevestigd.

Indien een of meer bepalingen van de voorwaarden of enige andere overeenkomst met Voordelig-Pakketten-Versturen.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Voordelig-Pakketten-Versturen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Voordelig-Pakketten-Versturen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.

Voordelig-Pakketten-Versturen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de door voornoemde derden geleverde producten of diensten.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Op alle opdrachten met Voordelig-Pakketten-Versturen.nl is de laatste editie van onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Op uw verzoek zullen wij u deze schriftelijk doen toekomen.

Voordelig-PakkettenVersturen.nl is onderdeel van Copy & Send

Adres: Industrieweg 20B, 6662PA Elst (gld)

Email: info@voordelig-pakketten-versturen.nl

Telefoon: 0481 762 749

KVK: 72402946,

Bank: NL62RABO0310218616,

BTW: NL859098552B01

Website: www.voordelig-pakketten-versturen.nl

Etiket voordelig-pakketten-versturen.nl